Home / Community

Right menu

Not logged in

User information

There are 0 registered and 0 anonymous users online.

SPECTRA Blog

Plánujú ho odborníci zo Slovenskej technickej univerzity a z  East China Normal University

_DSC0393_web
  • Najľudnatejšie mesto Číny - Šanghaj (25 mil. obyv.) plánuje ďalší rozvoj.
  • Nové centrum Šanghaja bude na Chongming Island.
  • Musí rešpektovať princípy eko a smart cities. Ako, to je v rukách vedcov.
  • V Šanghaji preto 12. 10. 2018 otvoria spoločné vedeckovýskumné a plánovacie centrum Čínsko-európskej aliancie pre udržateľný rozvoj a inovácie pod vedením ECNU a STU.
  • Chongming Island sa stane „živým laboratóriom“ urbanistov.

Šanghaj má dnes viac ako 25 miliónov obyvateľov, nové vedenie mesta chce obmedziť tlak na zástavbu v jeho zázemí a otvoriť nové rozvojové územie na ostrove Chongming, ktorý je súčasťou Šanghaja a tretím najväčším ostrovom Číny. Mala by tu v priebehu niekoľkých rokov vzniknúť nová autonómna časť Šanghaja, ktorá by predstavovala model ekospoločnosti 21. storočia, postavená na báze environmentálnej, sociálnej aj ekonomickej udržateľnosti s využitím smart prístupu,“ hovorí profesor Maroš Finka zo Slovenskej technickej univerzity.

prof_finka

Rozvoja Šanghaja na tomto ostrove dostávajú do rúk odborníci na urbánnu ekológiu a priestorové plánovanie zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a zo šanghajskej East China Normal University (ECNU). Tí s podporou excelentných pracovísk z Činy a Európy - členov novej Čínsko-Európskej aliancie pre udržateľný rozvoj a inovácie pracujú na integrácii najmodernejších konceptov do modelu rozvoja ostrova Chongming.

STU a ECNU spolupracujú už 12 rokov, spoluorganizujú letné univerzity, medzi univerzitami prebieha výmena pedagógov, vedcov a študentov.Profesor Finka od roku 2018 pôsobí ako profesor aj na ECNU. Rovnako pracovisko SPECTRA Centra Excellencie EÚ pri Slovenskej technickej univerzite otvorilo brány pre vedecké a pedagogické pôsobenie čínskych kolegov pod vedením prof. Junxianga Li.

Spoločný výskum univerzít sa zameriava na ekosystémové služby a smart udržateľný rozvoj miest. Pozoruhodné výsledky majú v oblasti hodnotenia dopadov klimatických zmien a prístupov k ich zmierňovaniu, overované vo veľkých čínskych aglomeráciách a slovenských mestách, najmä v kontexte tzv. ostrovov prehrievania miest. Tiež navrhujú a kvantifikujú ekologické riešenia pre mestá s využitím synergie moderných technológií a prírode blízkych riešení. Ako uviedol prof. Junxiang Li: „vytvorenie spoločného pracoviska ECNU a STU v Šanghaji vnímajú ako prirodzené pokračovanie spolupráce a šancu inštitucionalizovať nielen prepojenia medzi čínskym a európskym výskumným prostredím, ale aj medzi výskumom a praxou mestského rozvoja“.

_DSC0404_web

Model smart udržateľného rozvoja ekomesta na ostrove Chongming je postavený na integrácii viacero princípov, predovšetkým novej urbánnej ekonomiky s jadrom cirkulárnej ekonomiky s nulovou produkciou odpadov a emisií, nulovými tokmi energie z vonkajšieho prostredia, rozvojom založeným na efektívnom a udržateľnom využití vnútorných zdrojov, urbánnych neuro-fuzzy sociálno ekologických systémov inovatívnych módov spravovania, samoučiacich a samoorganizujúcich sa komunít.

Tieto princípy je potrebné rešpektovať nielen na úrovni mesta a na úrovni jednotlivých systémov mestskej infraštruktúry od dopravy až po čistenie odpadových vôd, ale aj naprieč všetkými úrovňami od mestských štvrtí a výrobných areálov až po jednotlivé obytné domy či byty. Na ostrove by malo vzniknúť najskôr niekoľko územných celkov, ktoré budú tieto princípy napĺňať rôznymi cestami reflektujúc geografické podmienky či svoje špecifické úlohy v organizme mesta - akési „živé laboratóriá“. V nich by sa mali v praxi overovať progresívne riešenia a tie sa budú postupne rozširovať a vytvárať ekosystém nového mesta. To všetko v úzkej súčinnosti s autoritami štátu, mesta Šanghai, ostrova Chongming, obyvateľmi, developermi. Veľmi sa na to tešíme,“ hovorí doktor Ľubomír Jamečný z STU, ktorý koordinuje prípravu projektov v novom Centre STU a ECNU.

Chongming Island má viac ako 700 - tisíc obyvateľov, na rozlohe takmer 1 300 km2. Je bohatý na prírodné spoločenstvá, najmä veľmi cenné mokradné ekosystémy, médiá v Šanghaji ho označujú za posledné „panenské prírodné územie“ v regióne. Má veľké zásoby podzemnej vody, z oboch strán ho obteká najväčšia čínska riekaJang-c’-ťiang,predtým, ako sa vleje do Tichého oceánu. V minulosti ho s pevninským Šanghajom spájal len lodný prievoz, dnes už je to diaľničný most a veľkokapacitný tunel a v pláne je výstavba ďalšieho mosta.

Oficiálne otvorenie spoločného centra ECNU a STU centra a predstavenie projektu je súčasťou veľkolepých osláv 1 400 výročia vytvorenia ostrova 10.-12. októbra 2018.

Ing. Andrea Settey Hajdúchová, STU Bratislava

Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD., UM STU Bratislava

Katarína Mackovičová a Lucia Petríková, študentky tretieho stupňa denného štúdia Priestorového Plánovania na Ústave manažmentu STU, v súčasnosti absolvujú 3-mesačnúzahraničnú výmennú mobilitu v rámci medzinárodného programu Erasmus+ ICM na univerzite International College of Business and Technology (ICBT) s kampusom v hlavnom meste Colombo, Srí Lanka.

Obidve študentky počas svojho študijného pobytu pracujú na dizertačných témach a venujú sa konkrétnym prípadovým štúdiám relevantným pre ich výskum. Koordinátori ICBT pre študentky zabezpečili priestory kancelárie, osobné počítače s internetovým pripojením, študovňu, a prístup do knižnice a k zahraničným zdrojom na celé tri mesiace mobility. Študentkám je takisto k dispozícií odborná školiteľka, ktorá koordinuje pravidelné konzultácie a usmerňuje ich študijné aktivity v rámci dizertačných prác. Súčasťou mobility sú tiež exkurzie, ktoré sa pravidelne organizujú medzi sesterskými kampusmi ICBT, a študentky tak majú možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít školy. Medzi inými, exkurzie absolvovali v meste Kandy, poslednom hlavnom meste starovekej kráľovskej éry Srí Lanky, kde sa v súčasnosti buduje nový kampus ICBT v spolupráci s britskými univerzitami.

Katarína sa venuje téme „Kultúrne dedičstvo ako súčasť územného kapitálu“ s hlavným zameraním na industriálne dedičstvo. Industriálne dedičstvo na Srí Lanke prevažne pozostáva z čajových továrni, z ktorých mnohých sú stále funkčné. Taktiež aj prípadová štúdia bola vybraná bývalá čajová továreň v meste Kandapola. V súčasnosti sa táto továreň stala luxusným hotelom, ktorý spája pôvodný vzhľad a technologické zariadenia s udržateľným konceptom rozvoja. Je to vhodný príklad pre dobrú konverziu, ochranu industriálneho dedičstva a zároveň využitia jeho územného kapitálu.

Lucia sa venuje oblasti spoločenskej inovácie a smart mestskému rozvoju. Momentálne skúma rôzne teórie komunitného rozvoja a v rámci lokálneho kontextu pracuje na prípadovej štúdií občianskej iniciatívy udržateľného sociálneho podnikania v otázkach zdravia, sociálnych služieb, ekologického poľnohospodárstva a udržateľnosti životného prostredia. Srí Lanka má dlhú históriu sociálne a environmentálne zodpovedných iniciatív. Niektoré z nich sú založené na komunitách, niektoré vychádzajú z náboženských skupín a niektoré majú priamu vládnu podporu. Pojem "sociálny podnik" môže byť v miestnom kontexte nový, ale jeho podstata je súčasťou kultúry a histórie Srí Lanky. Cieľom je zistiť, v čom sa môžeme inšpirovať od iniciatívy založenej na samotných občanoch, ktorá je riadená zodpovedným poslaním voči nášmu životnému prostrediu a samofinancovaním, a aké sú dôsledky takýchto aktivít pre miestne komunity.

Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD.

Sri Lanka 2

Vo štvrtok 1. marca sa na pôde hlavného mesta v Primaciálnom paláci uskutočnil odborný workshop študentov v rámci medziuniverzitného projektu Muniss. Projekt  je zameraný na riešenie Obchodnej ulice a je pokračovaním minuloročného podujatia na tému Rubiková kocka smart mesta Bratislavy. Na projekte zlepšenia stavu Obchodnej ulice participujú zmiešané tímy študentov z bratislavskej a brnenských univerzít. Súťaž potrvá do júna 2018.

Primátorovi Bratislavy Ivovi Nesrovnalovi záleží na čistote verejných priestranstiev a podporuje aktivity na revitalizáciu Obchodnej ulice: Ako uviedol primátor: „Meníme Bratislavu k lepšiemu, chceme z Bratislavy čistejšie a krajšie mesto pre všetkých. Prinavrátiť stratený lesk miestam, pod ktoré sa podpísal zub času a dlhodobé zanedbávanie. Okrem znižovania vizuálneho smogu, mesto vyvíja aktivity na zvyšovanie poriadku a čistoty v uliciach nášho mesta.“

Okrem viceprimátorky Bratislavy Ľudmily Farkašovskej a hlavnej architektky Ingrid Konrad sa študenti zapojení do súťaže stretli so zástupcami odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj s koordinátormi súťaže, ktorými sú STU v Bratislave a mesto Bratislava. Gestorom projektu Muniss je Ústav manažmentu STU v Bratislave.

„Bratislava vidí potenciál v mladých ľuďoch. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli opätovne podporiť ďalší ročník tejto medziuniverzitnej študentskej súťaže, ktorá prehlbuje spoluprácu medzi univerzitami,“ uviedla námestníčka primátora Bratislavy Ľudmila Farkašovská. „Oceňujeme inovatívne pohľady študentov na oživenie Obchodnej ulice a jej okolia a v ďalšom diele súťaže chceme preto nadviazať na minuloročnú diskusiu o jej budúcnosti a premene na kultivovaný verejný priestor,“ doplnila viceprimátorka.

Súťažné zadanie pre zmiešané tímy študentov z STU v Bratislave a Masarykovej univerzity a VUT v Brne odkazuje na nové trendy v oblasti Smart city v kontexte historických súvislostí za podpory spolupráce medzi mestom, miestnymi podnikateľmi a ďalšími komunitami. Ide o hľadanie spoločného postupu pri premene Obchodnej ulice a priestranstva pred hotelom Crowne Plaza v jej bezprostrednej blízkosti na miesto, ktoré bude svojich návštevníkov lákať a inšpirovať. Skvalitňovať verejné priestranstvá v Bratislave patrí medzi priority hlavného mesta spolu s rozvojom dopravy.

„Tento ročník súťaže sa, okrem iného, snaží naplniť požiadavky a priania, ktoré zazneli pri diskusiách s politikmi, podnikateľmi a obyvateľmi Obchodnej ulice počas predchádzajúceho ročníka. Tu rezonovali potreby spolupráce a koordinácie zodpovedných subjektov, prípravy konkrétnych a realizovateľných projektov pre Obchodnú ulicu a v neposlednom rade požiadavka nie revolučných, ale evolučných zmien na Obchodnej ulici, ktoré by nadväzovali na to pozitívne, čo sa na Obchodnej ulici dialo a deje,“ uviedol Vladimír Ondrejička, koordinátor za STU v Bratislave.

Novinkou tohto ročníka je rozšírenie zadania súťažnej úlohy týkajúcej sa skvalitnenia a komplexnejšieho riešenia verejného priestranstva Obchodnej ulice. Mesto zameriava pozornosť v danom priestore aj na hospodárenie so zrážkovou vodou a tiež na riešenie a zmierňovanie negatívneho javu bezdomovectva.

 Ing. Silvia Ondrejičková, PhD.

Spectra, Centrum Excelentnosti STU

Munis02

Ako študent odboru priestorové plánovanie som si chcel spolu so spolužiakmi a dnes už kolegami Martinom Gregorom a Michalom Fondrkom overiť teóriu v praxi, preto sme sa rozhodli začať podnikať a ponúknuť naše vedomosti samosprávam na Slovensku. Jediné, čo sme na začiatku mali, boli bohaté teoretické znalosti z univerzitného štúdia.

Ukázalo sa však, že teória a prax sú úplne odlišné a reálne sme vo veľa veciach začínali od nuly. Museli sme sa naučiť oslovovať, zaujať a vedieť sa odprezentovať. Rovnako sme si postupne začali všímať, aké sú v oblasti strategického plánovania v obciach a mestách problémy, s čím samosprávy bojujú a musia sa vysporiadať. Ako sme sa postupne oboznamovali s reálnou situáciou počas terénnych prieskumov (stretávali a stretávame sa s ľudmi z najmenších obcí až po veľké mestá), získali sme aj od nich cennú spätnú väzbu na aktuálnu situáciu. Aj to je jedna z úloh dobrého priestorového plánovača – vedieť počúvať a pracovať s podnetmi ako odbornej, tak aj laickej verejnosti a pri plánovaní ju rešpektovať.

My sme sa od nášho vzniku začali zaoberať problematikou strategických dokumentov, z ktorých najznámejší je program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), známy aj ako program rozvoja obce (PRO). Okrem obsahovej stránky, ktorá bola v mnohých prípadoch v dokumentoch, s ktorými sme sa stretli naozaj žalostná, sme skúmali aj to, ako jednotlivé samosprávy tieto dokumenty spracovávajú. Existovali dva spôsoby – buď samospráva zverila spracovanie dokumentu do rúk externej firmy a o viac sa nestarala alebo si spracovávala dokument svojpomocne v rámci úradu. Každý z týchto spôsobov spracovania má svoje plusy aj mínusy – my sme sa zamerali na to negatívne a hľadali sme riešenie, ktoré by bolo kompromisom medzi týmito 2 doterajšími spôsobmi tvorby stratégií.

Pri našom hľadaní sme sa inšpirovali plánovacou praxou z Českej republiky, kde sme objavili webovú aplikáciu OBCEPRO.CZ. Zaujala nás ako niečo nové, čo na Slovensku chýbalo. Práve toto sa stalo pre nás tým povestným zlomovým momentom, kedy sme sa rozhodli, že sa pokúsime aj pre slovenské obce a mestá vytvoriť niečo podobné. Pustili sme sa do vymýšľania a vývoja webovej aplikácie, v ktorej by úradníci dokázali sami spracovávať, vyhodnocovať a pracovať so strátegiami rozvoja obce/mesta, avšak s odbremením od nutnej znalosti legislatívy a mnohých manuálnych procesov. Môže to znieť na prvý pohľad zložito, ale zjednodušene povedané, vytvorili sme nový online spôsob na vytváranie PHSR a komunitných plánov – jednuduchú a prehľadnú aplikáciu, ktorá každého krok po kroku prevedie celým spôsobom vytvárania týchto materiálov. Bez toho, aby musel poznať ich štruktúru, ale s tým, že sám ako osoba žijúca v území pozná najlepšie miestne pomery, problémy a ciele – oveľa lepšie ako akákoľvek externá firma.

Náš nový produkt sme nazvali webový portál E-PRO a oficiálne sme ho spustili v septembri 2016. Dnes má viac ako 110 registrovaných obcí a miest z celého Slovenska a získal viacero ocenení:

  • 3. miesto v národnej súťaži Inovatívny čin roka 2016,
  • 8 najlepších projektov v súťaži Chivas The Venture 2016,
  • Špeciálna cena za sociálne inovácie v súťaži Slovak University Startup Cup 2017,
  • 1. miesto v národnom kole súťaže EYES (Emerging Young EntrepreneurS).

Sme radi, že sa nám podarilo priniesť na Slovensko niečo nové a poukázať na to, že pozícia priestorového plánovača má zmysel. Takisto by som sa touto cestou rád poďakoval kolegom Martinovi Gregorovi a Michalovi Fondrkovi, ako aj externému programátorovi Ing. Máriovi Csaplárovi za to, že dokázali prekonať všetky prekážky, problémy a nikdy sa nedali odradiť čiastkovými neúspechmi. Bez ich pomoci by totiž žiadne E-PRO nevzniklo.

Viac na:

Ing. Tomáš Szabo

Spectra, Centrum Excelentnosti STU

Dňa 23.1.2018 o 17.00 sa v bratislavskom Klube architektov na Panskej 15 uskutočnil študentský filmový večer na tému „Mesto ako osobnosť a jej priemet v urbánnej sémiotike“. Podujatie bolo venované projekcii 5 filmov o slovenských mestách, ktoré vznikli ako výstup z experimentálneho ateliéru Projekt priestorového plánovania II študentov odboru Priestorové plánovanie na Ústave manažmentu STU.

Urbánna sémiotika vníma mesto ako text postavený na gramatike priestorových vzorcov. Skúma sociálny dosah urbanistických a architektonických štruktúr a ich vplyv na ľudské správanie. Mesto je v tomto ponímaní mnohovrstvovým metatextom, odrážajúcim dominantné spoločenské kódy a ideológie. Priestorový plánovač vzhľadom na komplexnú povahu a celospoločenský význam činnosti, ktorú vykonáva, musí rozumieť aj symbolickým konotáciam urbánneho prostredia a jeho architektonicko-urbanistickému jazyku.

Aj taký racionalistický a funkcionalistický teoretik ako Otto Wagner píše o „mimike a fyziognómii“ mestského obrazu. Mnohých z nás už nevdojak napadlo - a literatúra s týmto fenoménom pracuje pomerne intenzívne - aké je niektoré mesto staromódne, iné zase „švihácke“ a provokujúce, niektoré nás ukľudňuje a je pokojné, iné je zase s istou dávkou nadsadenia vyslovene prchké...Prečo pôsobí Mníchov starým, dobráckym dojmom a Berlín skôr sebavedomým, niekedy až rebelským dojmom? Prečo mal St.Petersburg odjakživa aristokratický a Moskva skôr proletársky nádych? Mesto môže mať dobré ale aj napäté vzťahy so svojimi susedmi, či so svojím zázemím (či regiónom). Môže byť kooperujúce, ale aj nevšímavo arogantné, podávajúce pomocnú ruku alebo naopak, neustále kaliť čistotu komunikácie.

Predstavujeme mesto ako hypotetickú osobnosť, disponujúcu typickým architektonickým jazykom, majúcu svoju historickú pamäť, svoju mimiku, fyziognómiu či typický habitus a temperament. Úlohou študentov na tomto ateliéri bolo zachytiť „osobnosť“ zvoleného mesta pomocou dokumentárneho filmu a odbornej eseje.

Počas filmového večera mali diváci šancu pozrieť si krátke študentské filmy priamo v Klube architektov na Panskej ulici v Bratislave. Poslucháči druhého ročníka inžinierskeho štúdia odboru Priestorové plánovanie divákom predstavili týchto 5 slovenských miest:

1. BRATISLAVA (J. Hajduk, T. Katkó, T. Lakatoš, R. Pinka)
2. PEZINOK (P. Matyšáková, L. Pappová)
3. PIEŠŤANY (M. Babincová, B. Porubská, N. Vargová)
4. RIMAVSKÁ SOBOTA (V. Kvoročková, B. Vrbiňáková)
5. TRENČÍN (D. Jajcayová, I. Kmeťová)

Téma MESTO AKO OSOBNOSŤ zaujala odborného aj laického diváka, pretože jednotlivé mestá sú chápané ako živé organizmy s ľudskými hodnotami a vlastnosťami. Filmy odrážajú subjektívny názor tvorcov na metaforickú osobnosť a identitu daného mesta. Jeden z filmov si môžete pozrieť tu:

Viac o udalosti a téme sa môžete dozvedieť aj na Dni otvorených dverí Ústavu manažmentu, ktorý sa bude konať 15.2.2018 od 13,00 v priestoroch Spectry, Centra Excelentnosti na Vazovovej 5, miestnosť 5/1.

Matej Jaššo

Spectra, Centrum Excelentnosti STU