Home / Blog / Plánovači na odborných exkuziách

Right menu

Not logged in

User information

There are 0 registered and 0 anonymous users online.

Plánovači na odborných exkuziách

Exkurzia_dec2018

 
Študenti Ústavu manažmentu Slovenskej technickej univerzity (ďalej len ÚM STU), odborov Priestorové plánovanie a Investičné plánovanie, mali možnosť v mesiaci december zúčastniť sa hneď dvoch odborných zahraničných exkurzií zameraných na prehĺbenie si teoretických poznatkov o priestorovom plánovaní. Exkurzie v dvoch hlavných veľkomestách – Viedeň a Praha – boli primárne určené pre študentov prvého ročníka, aby mali možnosť overiť si teóriu získanú počas prvého semestra v praxi. Veľký záujem však mali aj študenti vyšších ročníkov, nakoľko im exkurzie poskytli nápady k záverečným prácam, ako aj k ďalšiemu uplatneniu sa po skončení štúdia. Študenti zistili, že priestorový / investičný plánovač má možnosť uplatniť sa naozaj v niekoľkých veľmi kreatívnych oblastiach a zlepšovať tak život ľudí v mestách.
 
Priestorové plánovanie je súčasťou každodenného života obyvateľov miest a obcí na Slovensku,  hoci ako študijný odbor je skôr známe v ostatných krajinách Európy. Vďaka Ústavu manažmentu sa dostáva do stále väčšieho povedomia  laickej i odbornej  verejnosti aj na Slovensku. Ide o interdisciplinárny odbor, ktorý je založený na súčinnosti viacerých odborov a odvetví v oblasti architektúry, staviteľstva, manažmentu, ekonómie, atď.. Priestorové plánovanie je aktuálne najdiskutovanejšou témou väčšiny miest a obcí, nakoľko práve plánovači sú kľúčovými aktérmi pri manažmente rozvoja územia, či už na regionálne, lokálnej alebo zonálnej úrovni, pretože z ich hláv smerujú vízie a ciele udržateľného rozvoja jednotlivých sídel. Študenti prvých ročníkov nie vždy majú úplne jasno, ako všetky znalosti pretaviť do praxe. Kde sa môžem po štúdiu uplatniť? Učím sa veľa zaujímavých predmetov, ale ako ich viem aplikovať v praxi? Toto sú najčastejšie otázky, a preto majú študenti možnosť nájsť na ne odpovede priamo v teréne.

33w

 
Prvé kroky študentov viedli do hlavného mesta Rakúskej republiky – do Viedne. Doktorandka, Ing. Sandra Lamy, ktorá exkurzie zorganizovala, využila pri príprave tejto exkurzie svoje skúsenosti získané s aplikáciou konceptu Smar City počas jej zahraničnej mobility na Technickej univerzite vo Viedni. Vďaka ním mohli študenti  využiť výklad k odbornej prehliadke priamo od doktorandky. Cieľom tejto exkurzie bolo ukázať študentom reálne príklady, ako urbánne inovácie smerujú k smart udržateľným mestám, ako reflektujú potrebu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Okrem prvkov v historickom jadre mesta Viedeň je ideálnym príkladom urbánne „laboratórium“ – mestská časť Seestadt Aspern vzdialené približne 30 minút z centra mesta. Ide o jeden z najväčších mestských ekologických rozvojových projektov v Európe, ktorý sa často nazýva aj „New city within a city“, v preklade „Mesto v meste“, pretože je síce súčasťou Viedne, ale žije takmer samostatným životom. Študenti tu mali okrem iného možnosť vidieť, ako sa reálne dá nastaviť myslenie ľudí a vyriešiť v niektorých mestách nevyriešiteľný problém, a to nová udržateľná deľba mestskej mobility, kde 40 % predstavuje verejná doprava, 40 % cyklistika a pešia chôdza, a iba 20 % automobilová doprava. V podstate rozvoj tejto mestskej štvrti má za cieľ byť modelom vysoko-efektívneho mesta budúcnosti s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie. Je veľkou inšpiráciou pre všetky ostatné mestá.

29w

 
Pár týždňov po prvej exkurzii sa študenti vybrali na druhú, ale už dvojdňovú exkurziu. Prvý deň exkurzie bol zameraný predovšetkým na spoznanie historického centra Prahy a ako bonus vo Viedni, tak aj tu návšteva vianočných trhov. Ani však nešlo  len o zábavu, priamo aj na trhoch sa študenti ako priestoroví plánovači pozreli analyticky na koncipovanie priestorov trhov z pohľadu rôznych priestorovo-plánovacích faktov s porovnaním medzi Bratislavou, Viedňou a Prahou. V doobedňajších hodinách druhého dňa študenti navštívili Akadémiu VISUIN. Toto miesto je stvorené pre architektov, urbanistov, plánovačov, stavbárov – pre všetkých, ktorí chcú efektívne pracovať s priestorom a vedieť prezentovať svoje projekty. Tím VISUIN akadémie verí, že priestor okolo nás formuje celú spoločnosť a túto myšlienku sa snažia veľmi úspešne šíriť vôkol seba. Ich hlavným poslaním je hľadať spôsoby, ako môžeme zrozumiteľnejšie, časovo aj zdravotne efektívnejšie spracovávať naše projekty. Po vstupe do priestorov akadémie čakalo študentov veľmi milé privítanie od celého tímu a prekvapenie vo forme krátkych „brunch workshopov“, t. j. študenti boli rozdelení do troch skupín (každý stihol prejsť všetkými stanovišťami) a formou networkingu popri občerstvení im boli prezentované témy: ako efektívne a zdravo pracovať, ako tvoriť svoje portfólio, ako prezentovať svoje projekty. Výsledkom týchto krátkych workshopov boli myšlienkové mapy, z ktorých si každý študent odniesol výborné tipy k spracovávaniu svojich projektov a taktiež inšpiráciu na absolvovanie vzdelávania v tejto jedinečnej akadémii.
 
Druhou zastávkou v poobedňajších hodinách bol pražský CAMP – Centrum architektúry a mestského plánovania.  Tu mali študenti deň pred finálnym ukončením výstavy „Pře(d)stav si Prahu“ možnosť stať sa reálnym priestorovým – mestským plánovačom mesta Praha. Centrum mesta sa žiaľ degraduje pod náporom turistov a obchodmi s matrioškami. Ceny bytov vyháňajú obyvateľov mimo mesta a následne dopravné kolóny zvyšujú znečistenie ovzdušia. Univerzity prerušujú kontakt s mestom a uzatvárajú sa do vlastnej bubliny. Takto si ale Prahu nikto nepredstavuje. Na základe týchto evidovaných problémov sa Inštitút plánovania a rozvoja hlavného mesta Praha (ďalej len IPR Praha) rozhodol komunikovať s verejnosťou, aby aj tá vyjadrila svoj názor. Pre túto interakciu  vznikol práve CAMP – ide o veľmi efektívnu „spojku“ medzi verejnosťou a mestom, pretože každý od detí až po dôchodcov má možnosť nielen vyjadriť sa k ďalšiemu rozvoju mesta, ale aj prísť s vlastnými námetmi a požiadavkami. Študenti tu mali počas návštevy možnosť vžiť sa do roly mestských plánovačov a vytvoriť tak mesto budúcnosti, ktoré mohli dokonca postaviť na projekčnom plátne, podobne ako v počítačovej simulácii. Okrem iných aspektov, študenti mohli určiť koľko áut a električiek má v meste jazdiť, mali možnosť postaviť nové byty a následne sledovať ako ich rozhodnutia ovplyvnili rozvoj mesta priamo na mape. Výsledky vlastných rozhodnutí vedeli porovnať s reálnymi pražskými dátami. Táto výstava sa herným spôsobom zameriavala na tému strategického rozvoja mesta a zároveň verejnosti predstavila kľúčový dokument manažmentu rozvoja – Strategický plán Prahy. Exkurzia v CAMPe bola veľkým prínosom pre študentov všetkých ročníkov, nakoľko sa mohli inšpirovať ako môže verejnosť participovať na procese strategického plánovania, ku ktorému by mali v budúcnosti vedieť vyjadriť názor aj vo svojich vlastných projektoch alebo pri verejných debatách o smerovaní rozvoja mesta Bratislava. Po vyskúšaní hry mali študenti čas vychutnať si priestory tohto centra, súčasťou ktorého je aj študovňa a knižnica s veľmi zaujímavými a netradičnými titulmi. Bolo veľmi príjemné pozerať sa na všetkých do jedného, ako sa o danú problematiku zaujímajú a taktiež pýtajú, pretože pri všetkých prezentáciách od expertov je najprínosnejšie práve to, čo sa daný jedinec spýta.

01w

Posledným stanovišťom exkurzie plánovačov bolo Pražské kreatívne centrum (ďalej len PKC), zriadené Magistrátom hlavného mesta Praha. Podobne ako pred tým navštívené aj takáto inštitúcia v Bratislave absentuje a ako povedali študenti na ceste domov – je to veľká škoda, pretože otvára mladým ľuďom možnosť rozvíjať kreativitu, ktorú síce množstvo mladých má, ale nemá ju kde aplikovať, keďže absentujú otvorené ateliéry. PKC je akýmsi živým laboratóriom mesta, ktoré prepája aktívnych obyvateľov, zástupcov mimovládnych organizácií a súkromného sektoru s reprezentantmi verejného sektoru, aby sa spoločne zamýšľali nad inovatívnymi riešeniami pre kreatívne mesto a výstupy ich spolupráce mohli byť integrované do stratégie mestského rozvoja. Veľmi dôležitý poznatok, ktorý študenti zistili je, že práve kultúrne organizácie a iné miesta v meste zamerané na kreativitu, ale aj coworkingové priestory a pod., by mali byť pod správou mesta a tak, ako spracovávame napríklad analýzy zelene, nemali by sme opomenúť ani tieto priestory. Je potrebné si tiež uvedomiť, že práve kreatívne prostredie, vrátane kultúry ako jeho dôležitej súčasti je jednou z oblastí smerujúcou k zvýšeniu atraktivity mesta nielen pre turistov ale aj kreatívnych mladých ľudí a ekonomických odvetví, a preto je aj jedným z cieľov PKC vytvoriť nástroje podpory rozvoja kultúrnych a kreatívnych odvetví.
 
Účastníci exkurzií napísali referencie, aby vyučujúci v budúcnosti vedeli, či a o aký obsah exkurzií je záujem, čo bolo prínosom a čo by chceli zlepšiť. Všetci však boli nadšení, obohatení o odborné aj praktické vedomosti a motivovaní do ďalšieho štúdia.   Prejavili záujem zúčastňovať sa aj verejných debát a svojim názorom tak prispieť k zlepšeniu smerovania rozvoja svojich sídel. Obidve zahraničné exkurzie boli pre študentov inšpiratívne a prínosné aj v kontexte diskutovania témy zo strany bratislavského magistrátu ohľadom vybudovania Mestského inštitútu plánovania a rozvoja hlavného mesta Bratislava. Poznatok, že problémy, ktorými sa zaoberajú v Prahe sa v jadre nelíšia od problémov, s ktorými už dlhodobo zápolíme v Bratislave, bol zásadný pre pochopenie, aká veľká je v Bratislave potreba inštitúcie, ktorá by sa aktívne zaoberala týmito aspektmi a riešila ich po vzore inštitútu IPR Praha a CAMPu.

08w

Na otázku „Prečo plánovači vyšli do terénu?“ odpovedala Ing. Sandra Lamy, ktorá zorganizovala obidve jedinečné exkurzie: „Som študentkou prvého ročníka doktorandského štúdia na ÚM STU v odbore Priestorové plánovanie a v rámci pedagogickej činnosti mám príležitosť byť cvičiacou študentov prvého ročníka na kľúčových predmetoch tohto odboru, a to Priestorové a Strategické plánovanie. Nakoľko mám názor, že je prínosom byť už ako študent aktívny v získavaní skúseností a vedomostí nad rámec výučby, tak som sa popri štúdiu vzdelávala, hľadala si verejné prednášky v zahraničí, následne som sa prihlásila na doplnkové formy vzdelávania, rôzne kurzy a súťaže. Popri tom som absolvovala zahraničnú mobilitu CEEPUS vo Viedni, kde som mala výbornú príležitosť byť súčasťou tímu spracovávajúceho koncept Smart City Viedeň aplikovaný na jednom z najväčších rozvojových projektov v Európe – Seestadt Aspern. Už dlhú dobu som mala v hlave myšlienku odovzdávať všetky získané skúsenosti ďalej. S aplikovaním tejto myšlienky som začala už v októbri pri prezentáciách a prednáškach študentom, ale po odprednášaní témy Smart City Viedeň som sa spýtala študentov, či by chceli túto prednášku dokončiť a dovysvetľovať priamo v teréne. Záujem bol naozaj veľký, čo ma príjemne potešilo.  Radi by sme v prepojení výučby v teréne, a to i prepojení s praxou, pokračovali vo väčšej miere i v budúcnosti na všetkých stupňoch štúdia. Spolu navštívime veľa ďalších výnimočných miest a inštitúcií na Slovensku, ale ako zdroj inšpirácie práve aj tie v zahraničí. Touto cestou chcem veľmi pekne poďakovať za spoluprácu Ing. arch. Petre Dzurillovej Kříčkovej a Ing. arch. Daliborovi Dzurillovi a tímu Akadémie VISUIN, MgA. Andrei Švandovej a Silvii Luběnovej celému tímu CAMPu a IPR Praha. Som naozaj vďačná za možnosť navštíviť tieto organizácie a teším sa na ďalšiu spoluprácu s týmito úžasnými ľuďmi. V neposlednom rade ďakujem za aktivitu všetkým zúčastneným študentom a verím, že spolu aj s ostatnými absolvujeme ešte veľa ďalších, zaujímavých odborných exkurzií.“
 
Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD., UM STU Bratislava