Home / Projects / TP LAB

Right menu

Not logged in

User information

There are 0 registered and 0 anonymous users online.

TP LAB – Laboratórium pre priestorové plánovanie

Interreg SK-HU

Hospodársky rast a rozvoj mestských aglomerácií Bratislavy a Győru v posledných desaťročiach prekračuje štátne hranice. Ovplyvňuje tak aj prírodné prostredie na oboch stranách hranice. Susediace oblasti Žitný ostrov (Csallóköz) na Slovensku a Szigetköz (Malý Žitný ostrov) v Maďarsku majú veľký význam z hľadiska ochrany prírody a eko-turistiky. Obe strany prihraničnej oblasti sú bohaté na prírodné, kultúrne a krajinné bohatstvo. Podobné však majú nielen hodnoty, ale aj problémy. Niektoré súvisia s vodným hospodárstvom a udržateľným využívaním prírodných zdrojov, iné s rozvojom miest a obcí v suburbánnom priestore a s kvalitou mestského prostredia.

Projekt TP LAB (Laboratórium pre priestorové plánovanie) je realizovaný v spolupráci dvoch slovenských a dvoch maďarských inštitúcií, ktoré poskytujú služby a informácie v oblasti priestorového plánovania. Riešené územie projektu zahŕňa územia Bratislavského a Trnavského kraja na slovenskej a územie župy Győr-Moson-Sopron na maďarskej strane hranice. V záujme harmonického územného rozvoja je preto výhodné koordinovať smerovanie rozvoja na oboch stranách hranice. V rámci projektu bude zriadené centrum dátových a informačných služieb GIS s cieľom umožniť lepšiu komunikáciu medzi miestnymi aktérmi, prístup k informáciám online a územnú koordináciu. To všetko prispieva k vyváženejšej priestorovej štruktúre a väčšej súdržnosti medzi hodnotnými prírodnými oblasťami a urbanizovanou krajinou. Projekt TP LAB sa zameriava na:

  • poskytovanie podpory pre viacúrovňové priestorovo-plánovacie aktivity, územné plánovanie, územné rozhodovanie, monitorovanie územných zmien a podpora sektorových investícií a rozvoja nehnuteľností pomocou webovej služby (GIS Data and Service Center),
  • definíciu databázy a webovej služby so spoločným hodnotením potrieb,
  • zriadenie Living Labs (živých laboratórií) na testovanie, monitorovanie a hodnotenie webovej služby pre ďalší vývoj a pomoc užívateľom pri používaní webovej služby,
  • informovanie, školenie a zlepšovanie zručností pracovníkov miestnej samosprávy, investorov, priestorových a územných plánovačov, študentov, obyvateľov a mimovládnych organizácií v oblasti využívania geografických dát

Zámerom je prispieť k efektívnejšej cezhraničnej spolupráci medzi jednotlivými inštitúciami a k efektívnejšiemu poskytovaniu verejných služieb, lepšiemu rozhodovaciemu procesu a k lepšej prístupnosti aktuálnych a široko využiteľných dát a informácií.

Hlavný cieľ projektu: Posilnenie medziinštitucionálnej spolupráce

Začiatok realizácie projektu: 01.10.2020

Ukončenie realizácie projektu: 31.01.2022

Celkový rozpočet projektu: 197.948,22 €

Rozpočet SPECTRA CE: 35.579,00 €

Projektoví partneri: 1. Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Maďarsko), 2. Inštitút priestorového plánovania (Slovensko), 3. Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (Maďarsko) a 4. Slovenská technická univerzita v Bratislave, SPECTRA Centrum excelencie EÚ (Slovensko)

Program: Interreg SKHU (Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020)

Oficiálna stránka projektu: http://tplab.lechnerkozpont.hu/sk

Projektový manažér za SPECTRA CE: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD., email: lubomir.jamecny@stuba.sk

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Eur´pskeho fondu regionálneho rozvoja.