Home / Projects / TRANSGREEN - Integrované plánovanie rozvoja dopravy a zelenej infraštruktúry v dunajsko-karpatskom regióne s ohľadom na potreby ľudí a prír...

Right menu

Not logged in

User information

There are 0 registered and 0 anonymous users online.

TRANSGREEN - Integrované plánovanie rozvoja dopravy a zelenej infraštruktúry v dunajsko-karpatskom regióne s ohľadom na potreby ľudí a prírody

index

Dopravná sieť tvorená z diaľkových cestných komunikácií a železníc, ktorá prepája jednotlivé časti Slovenska a nadväzuje na susediace krajiny sa neustále vyvíja. Veľké infraštruktúrne projekty sa postupne budujú naprieč celými Karpatami a dotýkajú sa aj cenných území vrátane lokalít európskeho významu. Líniové stavby môžu výrazne poškodiť a fragmentovať mnohé významné chránené územia. Cieľom projektu TRANSGREEN je zabrániť tlakom a potenciálnym hrozbám, ktoré spôsobuje dopravná infraštruktúra a nastaviť environmentálne šetrné plánovanie dopravných koridorov v krajinách projektových partnerov: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajina.

Projekt TRANSGREEN združuje organizácie priamo zapojené do tvorby plánov veľkej infraštruktúry v oblasti cestnej dopravy a inštitúcie ochrany prírody (napr. na Slovensku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. a Štátna ochrana prírody SR), výskumné centrá, medzinárodné a národné environmentálne organizácie. Projektoví partneri majú skúsenosti, kapacitu a ambíciu navrhnúť riešenia a konkrétne „zelené” opatrenia, ktoré pomôžu minimalizovať vplyv dopravnej infraštruktúry na prírodu s osobitným dôrazom na ekologické koridory. Tie by mali zaisťovať bezpečnú migráciu druhov zveri, ktoré sú najzraniteľnejšie voči vplyvu diaľkových komunikácií: veľké šelmy (medveď, vlk a rys) a niektoré druhy bylinožravcov.

V Karpatoch boli vybrané štyri pilotné územia pre ktoré sa navrhnú konkrétne opatrenia z hľadiska plánovania a výstavby veľkej dopravnej infraštruktúry na zvýšenie bezpečnosti migrujúcej zveri: Kysuce – Beskydy (Česká republika), Košice – Miškolc (Maďarsko) – Užhorod (Ukrajina), Tîrgu Mureș – Iași (Rumunsko),  Curtici (Radna) – diaľnica Deva (Rumunsko).

V rámci projektu sa tiež vypracuje všeobecný súbor opatrení a pravidiel týkajúcich sa integrovaného plánovania dopravných projektov, ktorý sa budú môcť využiť a aplikovať v rámci celého Karpatského regiónu.

Cieľ: Podpora environmentálne priateľských a bezpečných dopravných systémov a vyváženej dostupnosti mestských a vidieckych sídiel.

Trvanie projektu: 01. 01. 2017 - 01. 06. 2019

Celkový rozpočet: 2 502 146, 16 Euro 

Rozpočet SPECTRA CE : 381 696,25Euro

Príjemca:  WWF International Danube - Carpathian Programme

Projektoví partneri:

Slovenská republika
Štátna ochrana prírody SR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
SPECTRA – Centre of Excellence of EU, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Česká republika
Hnutí Duha Olomouc
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Maďarsko
CEEweb for Biodiversity

Rakúsko
Dunajsko-karpatský program WWF (vedúci partner  projektu)

Rumunsko
WWF Rumunsko
Združenie “Milvus Group”

Pridružení partneri:
 
Česká republika
Ministerstvo životního prostředí ČR

Maďarsko
National Infrastructure Developing Private Company Ltd.

Poľsko
Ministerstvo výstavby

Rakúsko
Ministerstvo dopravy, inovácií a technológií

Rumunsko
Ministerstvo životného prostredia, Ministerstvo dopravy

Slovinsko
Ministerstvo výstavby

Ukrajina
Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov
Transkarpatská regionálna správa

Projektová webstránka:
Oficiálna webstránka projektu TRANSGREEN

Finančná podpora:
Projekt TRANSGREEN (DTP1-187-3.1-TRANSGREEN) je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom programu Interreg Danube Transnational Programme (DTP). Program financuje projekty zamerané na zlepšenie verejných politík a inštitucionálnej spolupráce realizované v medzinárodných partnerstvách. Priorita 3 – Zlepšenie konektivity a energetickej zodpovednosti Dunajského regiónu.
 

TRANSGREEN Data Storage

just click on the picture...