Home / Projects / URBIS WATCH - Bezpečnosť ako kvalita priestoru

Right menu

Not logged in

User information

There are 0 registered and 0 anonymous users online.

URBIS WATCH - Bezpečnosť ako kvalita priestoru

SPECTRA Centre of Excellence sa venuje problematike tvorby bezpečných miest s dôrazom na  komplexnosť, preto sa zameriava na všetky základné prvky urbánneho priestoru, ktorými sú:

  • verejné priestory, uličné priestory a budovy, športoviská, parky, plochy zelene, pasáže;
  • obyvatelia rôzneho veku, pohlavia, sociálneho statusu a ich komunity;
  • technické prvky (dopravné systémy, systém osvetlenia, regulačné prvky prístupu, protipovodňové hrádze, orientačné prvky);
  • organizačné a inštitucionálne prvky (susedstvá, mestská polícia, občianske iniciatívy, zväzy a združenia atď.).

Rovnako sa zameriava na požiadavky špeciálnych skupín obyvateľstva (zdravotne a mentálne znevýhodnené skupiny, deti a seniori), ktoré sa prostredníctvom prístupu design for all snaží implementovať do procesov realizovaných v sledovanom území.

Tejto téme sa venujeme i prostredníctvom dizertačných prác vedených na oddelení priestorového plánovania ÚM STU v Bratislave. Školiteľom a odborným garantom je prof. Ing.arch. Maroš Finka, PhD.:

  • Bezpečnosť ako kvalita priestoru – Ing.arch. Peter Blaha
  • Bezpečnosť ako kvalita priestoru – Mgr. Silvia Ondrejičková

Projekt je považovaný za pilotný, keďže komplexná metodika hodnotenia urbánnych priestorov z pohľadu bezpečnosti má významný potenciál uplatnenia ako pomocného nástroja  strategického a územného plánovania na všetkých úrovniach v Slovenskej republike. Prvým mestom kde je projekt realizovaný je mesto Trenčín