Home / Projects / INSPIRATION (H2020) / INSPIRATION in Slovakia / Narodný workshop projektu INSPIRATION v Bratislave 8.10.2015

Right menu

Not logged in

User information

There are 0 registered and 0 anonymous users online.

Narodný workshop projektu INSPIRATION v Bratislave 8.10.2015

Dňa 8. 10. 2015 v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave slovenskí vedci diskutovali o trendoch a spoločenských potrebách výskumu integrovaného priestorového plánovania využitia územia a manažmentu pôdy krajín EÚ.

Diskusia je súčasťou realizácie projektu HORIZONT 2020: Výskumné opatrenia integrovaného priestorového plánovania, využitia územia a manažmentu pôdy (Inspiration). Je zameraný na formuláciu agendy strategického výskumu a vylepšenie systému financovania v oblastiach výskumu využitia územia, pôdy, vody a manažmentu krajiny. Participuje na ňom 21 partnerov zo 16 krajín Európy.

 Čiastkovými cieľmi projektu sú:
1. Identifikovať spoločenské potreby a výzvy v manažmente  a využití pôdy a územia, špecifikovať prioritné požiadavky výskumu rôznych zainteresovaných strán v členských štátoch v danej oblasti. Identifikovať kľúčových aktérov výskumu a manažmentu pôdy a územia;
2. Identifikovať finančné modely pre realizáciu výskumu, špecifikovať silné a slabé stránky rôznych  modelov financovania;
3. Prispieť k formovaniu výskumných  priorít a potrieb politík EÚ, či už na európskej alebo národných úrovniach;
4.Vyvinúť podklady pre strategickú výskumnú agendu (SRA).

Výsledky projektu budú využité  pri formovaní politík EÚ v ochrane a manažmente pôdy a územia, ako i pri určovaní priorít výskumu pre ďalšie programové obdobie Horizont 2020.

Hlavným koordinátorom projektu je Umweltbundesamt (UBA), Dessau-Rosslau, Nemecko. Za Slovensko koordinátorom projektu je SPECTRA— Centrum excelentnosti EÚ, STU v Bratislave. Na riešení projektu sa podieľajú aj dve pracoviská SAV: Ústav krajinnej ekológie SAV a Ústav ekológie lesa SAV – ich hlavnou úlohou je realizovať sociologické výskumy na dané témy. ÚKE SAV sa ťažiskovo venuje otázkam výskumu krajiny, ÚEL SAV výskumu lesných ekosystémov.

Workshop, ktorého hlavným organizátorom bol ÚKE SAV, sa sústredil na získanie poznatkov o aktuálnom stave vývoja, problémov a potrieb výskumu v daných oblastiach v našej krajine. Odborné diskusie budú pokračovať na workshopoch v Ružomberku, ktorý bude organizovať Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku a vo Zvolene, ktorého organizáciu zabezpečí ÚEL SAV. Výsledkom týchto aktivít bude spracovanie Národnej správy – ako podkladu pre Strategickú výskumnú agendu a vstupný materiál pre výskumný program EÚ.

 

Spracovali: Z. Izakovičová, M. Finka, M. Kozová

Foto: archív ÚKE SAV

DSC_1090
DSC_1093
DSC_1095